ارسال آثار (هر شرکت کننده 5 اثر) از تاریخ 27 فروردین 1401 فقط از طریق ایمیل به همراه مشخصات کامل و شماره تماس

Send artwork only via email below / Each participant is allowed to present 5 works of art

5photoaward@gmail.com

“5 Photo Award”

@5PhotoAward

Persian Amordad Pishro Cultural and Artistic Institute Cooperation with Embassy of Japan in Iran and Tehran Foka Company

“فراخوان جایزه عکس پنج”

@5photoaward

‎موسسه فرهنگی هنری پیشرو پارسیان امرداد با همکاری سفارت ژاپن در ایران و شرکت تهران فوکا برگزار می‌نماید:

“Subject”

@5PhotoAward

Still Life & Landscape
Formalism-Minimalism

“موضوع”

@5photoaward

‎لنداسکیپ و طبیعت بیجان (مینیمالیسم-فرمالیسم)

Minimalist photography can be summed up in one simple sentence, the simpler the image, the more understandable it is. The art of minimal photography, although less well known; But it is a special art of photography and can be said to be effective for many situations. As a result, a few things are important in minimalist photography:

In the minimal photography style, one subject or a maximum of two subjects is used, and in fact, the details of the images of this style of images are removed; But in general, the meaning of the image is understandable. According to various photography sources, minimal photography is actually summarizing the form and emphasizing the content of the work. In fact, before this style of photography focuses on personal feelings and expression of emotions, it tries to use different rules and create wonderful and different works.

The theory of formalism advocates the supremacy of form and considers the subject and any reference to religion, history and politics to be aesthetically irrelevant or useless or to consider them a non-artistic preoccupation. Art must be judged by its own criteria, that is, by whether it embodies a form with meaning or not. Unfortunately, Roger Fry and Clive Bell, the inventors of formalism in the 1930s, did not want to, or perhaps could not, set the highest formal standards. Their effect was purely negative: Art should not be judged on the basis of the content of the narrative, the historical citations associated with psychological examinations of implicit emotional concepts, or the imitation of objects and surfaces.

عکاسی مینیمال را می توان در یک جمله خلاصه کرد، هر چه تصویر ساده تر ، قابل فهم تر ؛ هنر عکاسی مینیمال با اینکه کمتر شناخته شده است، اما از هنرهای خاص عکاسی به شمار می رود و می توان گفت برای بسیاری از شرایط کارآمد می باشد. در نتیجه، در عکاسی به سبک مینیمال یا همان تقلیل گرایی چند نکته اهمیت پیدا می کند:
در سبک مینیمال از یک سوژه و یا حداکثر دو سوژه استفاده می شود و در واقع جزئیات از تصاویر این سبک حذف می شوند، اما در حالت کلی مفهوم تصویر قابل درک است. طبق تعریف منابع مختلف عکاسی، عکاسی مینیمال در واقع خلاصه کردن فرم و تاکید روی محتوای اثر می باشد. در واقع پیش از آن که این سبک عکاسی روی احساسات شخصی و بیان احساسات تمرکز داشته باشد ، سعی می کند از قوانین مختلف استفاده کرده و آثار فوق العاده و متفاوتی را خلق کند.
نظريه فرماليسم از برتری فرم حمايت می کند و هرگونه استناد به دين، تاريخ و سياست را از نظر زيباشناختی بی ربط و بی مورد می داند و يا آن ها را دلمشغولی غير هنری تلقی می کند. هنر بايد بر اساس معيارهای خودش قضاوت شود يعنی بر مبنای اينکه آيا فرمی با مفهوم را تجسم می بخشد يا خير. متاسفانه راجر فرای و کلايو بل ابداع کنندگان فرماليسم، در دهه ۱۹۳۰ میلادی نخواستند يا شايد نتوانستند معيارهای برتر تصویری را مشخص سازند. تاثير آنان صرفا وجه منفی داشت؛ هنر نبايد بر اساس محتوای روايی، استنادهای تاريخی، تداعی معانی روانشناختی ،مفاهيم تلويحی_ عاطفی، يا تقليد از اشيا و سطوح قضاوت شود.

Copyright © 2022 for 5 Photo Award