Festival 5 Photo

For Persian Language

مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بابت ارسال یک اثر در بخش فیلم کوتاه،مستند کوتاه،ویدیوآرت،پرفومنس آرت (هر فیلم ساز میتواند این مبلغ را بابت یک اثر در تمامی بخش ها پرداخت کند و بیشتر از آن قابل بررسی و داوری نمی باشد)

هزینه ورودی بخش فیلم و عکس بابت هزینه مجله دو زبانه و حرفه ای پنج می باشد که قرار است از امسال با نقد و بررسی درباره کارهای خارجی و ایرانی منتخب این دوره و دوره های قبلی و نیز نگاه به تاریخچه دوره های قبلی و بخش مصاحبه های اختصاصی با منتخابان و منتقدین و نقدی درباره دنیای سینما و عکاسی و رابطه همسو و دیالکتیک این دو با هم چاپ شود. این مجله سالیانه می باشد و قرا است در قالب شب پنج به شکل حضوری ،در قالب مراسمی بعد از انتشار مجله در مکان مشخص شده برگزار شود و در اختیار منتخبین داخلی و خارجی و سفارت ها و …… قرار گیرد

این شرایط فقط برای شرکت کنندگان داخل کشور ایران می باشد

شماره حساب IR650150000001032301128805
به نام موسسه فرهنگی هنری فرهنگ و هنر پیشرو پارسیان امرداد
The name of Amradad Parsian Art Cultural Institute.

  • Drop files here or
  • Drop files here or
  • هر فیلم ساز میتواند یک اثر در تمامی بخش ها آپلود نماید و بیشتر از آن قابل بررسی و داوری نمی باشد.
    مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بابت ارسال پرداخت و فیش واریزی را آپلود نمایید.
    Drop files here or