“مراسم جشنواره عـکـس پــنــج دوره 2021”

باغ موزه سینما / موزه هنرهای معاصر / گالری شیرین / سفارت ایتالیا