Festival 5 Photo

For Persian Language

مبلغ ۳۰۰ هزار تومان بابت ارسال در بخش عکاسی (هر عکاس می تواند این مبلغ را بابت ارسال و داوری پنج اثر عکس پرداخت کند و دوبار پذیرفته نمی شود)

هزینه ورودی بخش فیلم و عکس بابت هزینه مجله دو زبانه و حرفه ای پنج می باشد که قرار است از امسال با نقد و بررسی درباره کارهای خارجی و ایرانی منتخب این دوره و دوره های قبلی و نیز نگاه به تاریخچه دوره های قبلی و بخش مصاحبه های اختصاصی با منتخابان و منتقدین و نقدی درباره دنیای سینما و عکاسی و رابطه همسو و دیالکتیک این دو با هم چاپ شود. این مجله سالیانه می باشد و قرا است در قالب شب پنج به شکل حضوری ،در قالب مراسمی بعد از انتشار مجله در مکان مشخص شده برگزار شود و در اختیار منتخبین داخلی و خارجی و سفارت ها و …… قرار گیرد.

این شرایط فقط برای شرکت کنندگان داخل کشور ایران می باشد

شماره حساب IR650150000001032301128805
به نام موسسه فرهنگی هنری فرهنگ و هنر پیشرو پارسیان امرداد
The name of Amradad Parsian Art Cultural Institute.

PHOTO - Registration of photography festival for Iranians

  • Drop files here or